تفاوت ضایعات و زایدات

شاید برایتان جالب باشد با تفاوت ضایعات و زایدات آشنا شوید. به واحدهایی گفته می شود که با استاندارد تولید محصول مطابقت نداشته و از عملیات(فرایند) تولید کنار گذاشته یا به ارزش قراضه فروخته می شوند

ضایعات محصول ممکن است دور ریخته شوند و یا بعنوان بخشی از مواد اولیه تولید همان محصول یا سایر محصولات مورد استفاده قرار گیرند. اگر می خواهید با تفاوت ضایعات و زایدات بیشتر آشنا شوید، تا انتهای متن با ما همراه باشیدخریدار ضایعات.

 

تفاوت عمده ی این ها چیست؟

آن مقدار یا تعداد از ضایعات محصول که انتظار می رود در شرایط عادی و موثر تولید بوجود آیند و قابل کنترل نیستند،ضایعات عادی محصول محسوب می شوند.

به آن مقدار یا تعداد از ضایعات محصول که بیش از مقدار یا تعداد ضایعات عادی محصول است،ضایعات غیر عادی محصول گفته می شود. زیرا انتظار وقوع آنها وجود نداشته و قابل کنترل می باشند.

از بابت قیمت تمام شده ضایعات عادی محصول، ثبت حسابداری انجام نمی شود. زیرا قیمت تمام شده ضایعات عادی محصول پس از کسر ارزش قراضه آنها، بین واحدهای سالم(تکمیل شده و در جریان ساخت) تسهیم می شود.

این تسهیم می تواند از طریق در نظر نگرفتن تعداد ضایعات عادی محصول در محاسبات مقداری تولید(تسهیم نامریی) و یا از طریق محاسبه قیمت تمام شده ضایعات عادی محصول و سپس تسهیم آن بین واحدهای سالم، صورت گیرد. قیمت تمام شده ضایعات غیر عادی محصول پس از کسر ارزش قراضه آنها،به حساب زیان ناشی از ضایعات غیر عادی محصول منظور می شود ضایعات مس.

 

ضایعات شامل چه چیزهایی می شود؟

 

ضایعات شامل چه چیزهایی می شود؟

ضایعات شامل چه چیزهایی می شود؟

به آنها ضایعات مواد اولیه،دور ریز و یا دم قیچی(در مورد بقایای برش ورقهای آهنی) نیز گفته می شود. اینگونه ضایعات در نتیجه پردازش مواد اولیه جهت تولید محصول به وجود می آیند و مجددا جهت همان مقصود قابل استفاده نیستند.مانند:قطعات نامنظم باقی مانده در تولید میز و صندلی و یا بقایای برش ورقهای آهنی .

قیمت تمام شده ضایعات مواد اولیه بخشی از بهای مواد اولیه مستقیم در ساخت محصول بوده و به صورت جداگانه شناسایی نمی شود. تفاوت ضایعات و زایدات بسیار مهم است زیرا افراد می توانند با همین سرتان را کلاه بگذارند.

اما در مورد ارزش فروش ضایعات مواد اولیه : 1- در روش هزینه یابی نرمال(استفاده از نرخ از پیش تعیین شده سربار) و در صورتیکه ارزش فروش ضایعات مواد اولیه در محاسبه نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه لحاظ شده باشد، خالص درآمد حاصل از فروش ضایعات مواد به بستانکار سربار کارخانه منظور می شود.

2- در غیر اینصورت،خالص درآمد حاصل از فروش ضایعات مواد به بستانکار موجودی در جریان ساخت (کاهش در مواد اولیه مستقیم) منظور می گردد. 3- در صورت کم اهمیت بودن به حساب سایر درآمدهای عملیاتی نیز می توان منظور نمود.

 

آیا تفاوت عمده ای بین ضایعات و زایدات وجود دارد؟

 

آیا تفاوت عمده ای بین ضایعات و زایدات وجود دارد؟

آیا تفاوت عمده ای بین ضایعات و زایدات وجود دارد؟

نوعی ضایعات مواد اولیه است که در اثر آبرفتگی،تبخیر و یا نشتی بوجود می آید و معمولا غیر قابل اجتناب و عادی بوده و بصورت جداگانه شناسایی نمی شود. در تعریفی خلاصه و جامع می توان گفت:

زائدات معمولا از مواد اولیه ناشی میشوند درحالی که ضایعات مشتمل بر ان دسته از محصولاتی است که ویژگی محصولات سالم را ندارند و بعضا دارای ارزش فروش میباشند.

ضایعات محصول به واحدهایی گفته می شود که با استاندارد تولید محصول مطابقت نداشته و از عملیات(فرایند) تولیدکنارگذاشته یا به ارزش قراضه فروخته می شوند.

ضایعات محصول ممکن است دور ریخته شوند و یا بعنوان بخشی از مواد اولیه تولید همان محصول یا سایر محصولات مورد استفاده قرار گیرند. تفاوت ضایعات و زایدات خیلی نیست، اما بهتر است هنگام خریداری حواستان را جمع کنید تا آن ها را باهم اشتباه نگیرید.

قیمت ها به چه صورت است؟

از بابت قیمت تمام شده ضایعات عادی محصول، ثبت حسابداری انجام نمی شود. زیرا قیمت تمام شده ضایعات عادی محصول پس از کسر ارزش قراضه آنها، بین واحدهای سالم(تکمیل شده و در جریان ساخت) تسهیم می شود.

این تسهیم می تواند از طریق در نظر نگرفتن تعداد ضایعات عادی محصول در محاسبات مقداری تولید (تسهیم نامریی) و یا از طریق محاسبه قیمت تمام شده ضایعات عادی محصول و سپس تسهیم آن بین واحد های سالم، صورت گیرد خریدار ضایعات کابل و سیم روکش دار.

 

سخن پایانی

 

سخن پایانی

سخن پایانی

در این متن سعی کردیم شما را با تفاوت ضایعات و زایدات آشنا کنیم. به آنها ضایعات مواد اولیه،دور ریز و یا دم قیچی(در مورد بقایای برش ورقهای آهنی) نیز گفته می شود.اینگونه ضایعات در نتیجه پردازش مواد اولیه جهت تولید محصول به وجود می آیند.

سپس مجددا جهت همان مقصود قابل استفاده نیستند.مانند: قطعات نامنظم باقی مانده در تولید میز و صندلی و یا بقایای برش ورق های آهنی.شما می توانید با توجهبه تفاوت ضایعادت و زایدات از هر کدام در موقعیت های مناسب استفاده کنید.

 

b2n

yun