سلام. حداقل خرید آهن به صورت تناژ می باشد و خرید کیلیوی انجام نمیگردد.